Onconventioneel Adviescollectief voor mens- en organisatieontwikkeling

Brandweer ZHZ De toekomst van het Lerend Vermogen

Voor elke organisatie, en ook zeker de brandweer, is het van groot belang om te leren van ervaringen en de lessen hieruit te delen met anderen en, zo nodig, te verwerken in de werkwijzen. De Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid vroeg zich af wat de toekomst kon zijn van het Lerend Vermogen in de nieuwe geregionaliseerde organisatie. Zij vroegen het Ontwikkelaarsgilde hen hierbij te helpen.

“Sinds 2011 heeft regio Zuid-Holland Zuid vorm gegeven aan het leeragentschap” vertelt Auke Blok, bureauhoofd Operationele Zaken en eindverantwoordelijk voor het leeragentschap binnen de organisatie. “We hebben een Kennisregisseur aangesteld en er werd gestart met incidentevaluaties. Het lerend vermogen binnen ZHZ richtte zich op het leren van incidenten, kennisontwikkeling binnen de afdeling, verbinding leggen tussen afdelingen en kwaliteitszorg. Hierdoor hebben we de structuur liggen om nieuwe kennis en inzichten te verspreiden onder het personeel waar het betrekking op heeft.”

Versterking Lerend vermogen als in de regio

In aanloop van de regionalisering van onze regio stonden we met de vraag: ‘Hoe kunnen we het lerend vermogen binnen onze nieuwe organisatie verder verbeteren?’

“We hadden geconstateerd dat een belangrijk aspect van het lerend vermogen is het vormgeven aan de interactie en kennisdeling tussen de verschillende afdelingen. Daarnaast speelt gedrag en houding een belangrijke rol. Signaleren dat een gedragsverandering nodig is één, hoe werken we concreet aan een gewenste gedragsverandering? Daarvoor hebben we gevraagd aan Het Ontwikkelaarsgilde om ons te helpen. Zij hebben zowel ervaring met gedragsverandering, lopen al vele jaren rond binnen oa de brandweer en zijn ook betrokken geweest bij het programma Leren Vermogen van Brandweer Nederland” (toen nog NVBR).

“In een gezamenlijk interactief programma met het afdelingshoofd Regionale Brandweerzorg, de bureauhoofden Operationele Zaken, Expertise & Advies, Opleiden en Onderwijs en bedrijfsvoering hebben we onder leiding van het Gilde helder gemaakt wat de verschillende afdelingen en bureaus van elkaar nodig hebben en hoe kennisdeling daarbij helpt. Dat bleek al aanzienlijk meer dan we aanvankelijk dachten. Deze inzichten hebben vervolgens samen met alle bureauhoofden vertaalt in een aantal mogelijke scenario’s, hoe we in de toekomst deze kennisdeling konden organiseren. Dit heeft geleidt tot een nieuwe visie en inrichtingsplan voor de vorming van onze nieuwe veiligheidsregio.

Inmiddels is de kennisregisseur binnen onze veiligheidsregio duidelijk gepositioneerd en blijft deze rol, samen met het Lerend Vermogen, continue in ontwikkeling. We ervaren daarin progressie en die successen geven weer stimulans om verder te gaan. Al met al hebben we samen met het Ontwikkelaarsgilde een belangrijke en waardevolle stap kunnen zetten naar een (ver)nieuw(d)e lerende organisatie.