Onconventioneel Adviescollectief voor mens- en organisatieontwikkeling

Regisseren is een Vak!

Vraagstukken worden steeds complexer. Enerzijds omdat er de samenleving steeds sneller veranderd en daar ook continu snel op ingespeeld moet worden. Anderzijds zijn er steeds meer partijen die een rol spelen in zo’n vraagstuk en/of de oplossing. Samenwerken wordt in de samenleving, en zeker in het publieke domein, daarom nog belangrijker.

Direct kunnen vanuit een opdrachtgeversrol of vanuit een formele positie wordt minder. Naast interne samenwerking vindt steeds meer samenwerking plaats tussen publieke organisaties en in ketens tussen publieke en private organisaties. “Sturing” geven aan dergelijke samenwerkingsverbanden is een gepasseerd station. Betrokkenen willen invloed op de besluiten en de resultaten. De kunst is om de verschillende belangen tot elkaar te brengen en met elkaar binnen een reële tijd tot goede resultaten te komen. Dat vraagt overzicht, inzicht in belangen en groepsdynamiek en de kunst van het verleiden. Samenwerken in multidisciplinaire netwerken en ketens is dan ook dé uitdaging voor de toekomst!

Verschillende vormen van samenwerking vragen om verschillende vormen van regie. Het stelt andere eisen aan de professional en het moet ruimte geven aan maatschappelijk ondernemen. Uitsluitend werken vanuit de eigen vak inhoud of expertise kan niet meer. Strategisch inzicht en het vermogen om vanuit een helicopterview en samenhang de eigen toegevoegde waarde in de keten te kunnen bepalen.

Een goede regisseur is iemand die vanuit eigen kracht, visie, gedrag en een inspirerende houding anderen laat acteren en schitteren. Van hem of haar wordt verwacht dat de regierol wordt beheerst om vraagstukken te initiëren, samenwerkingsprocessen te coördineren en deze in resultaten om te zetten. Deze leergang is er voor leidinggevenden en beleidsregisseurs die deze regierol op inspirerende wijze willen leren vervullen.

Sturen zonder geld en zonder macht vraagt anderen te laten schitteren voor het beste gezamenlijke resultaat

Opzet van de ontmoetingen

  • Theoretische basis leggen.
  • Actieve eigen inbreng: de deelnemers brengen zelf vraagstukken in uit de eigen praktijk en ontwikkelen op basis daarvan, samen met andere deelnemers, een nieuw handelingsrepertoire.
  • Introspectie en reflectie: vanuit ervaringen en gebeurtenissen overdenken, doorgronden en herkennen van zienswijzen, gedachten, gevoelens en (gedrags)processen die bewust en onbewust bij jezelf plaatsvinden.
  • Een wisselend onderdeel: werken met trainingsacteurs, een spreker uit de praktijk (bijvoorbeeld een theaterregisseur).

Modulair maatwerk

De leergang Regisseren is een Vak! stellen we voor elke organisatie op maat samen. Het is geschikt voor (aankomend) functionarissen die richting moeten geven aan complexe (multidisciplinaire) samenwerkingsverbanden of netwerken.

Professionals die op zoek zijn naar een actief ontwikkeltraject waarbij leren en werken hand in hand gaan. Afhankelijk van je wensen en ontwikkelbehoefte geven wij samen met jou een inhoudelijke invulling aan de leergang. De duur en intensiteit is afhankelijk van jouw wensen, keuzes en de aanwezige kennis en ervaring van de andere deelnemers.

De modules

  • Elke training of leergang begint met het onderdeel Persoonlijke kracht: in het kader van “verbeter de wereld, begin bij jezelf” staan we eerst stil bij jou: wie ben je, hoe kijk je, wat kenmerkt jouw gedrag, wat drijft je en wat wil graag bereiken in je rol als “regisseur”? Ook maken we concreet wat jij persoonlijk uit dit leertraject wilt halen.

De modules die wij vervolgens aanbieden, zijn:

  • Introductiedag: in deze dag staat de context en definitie van ‘regie’ en ‘regisseur’ centraal. Er wordt gewerkt aan het aanscherpen van de eigen en elkaars persoonlijke leerdoelen. De leergroepen worden samengesteld.
  • De context: de politieke context, de spelers, hun belangen en het speelveld van de publieke sector staan centraal. De deelnemers leren meervoudig kijken vanuit hun eigen rol en positie in het krachtenveld. De deelnemers krijgen handreikingen hoe mensen in beweging te krijgen vanuit kracht in plaats van macht.
  • De kunst van het verleiden: tijdens deze module staan de benodigde vaardigheden en competenties centraal die nodig zijn om de regierol goed te kunnen vervullen, waar onder: verbinden, omgaan met weerstand, regiestijlen, beïnvloedingsstijlen. In deze module wordt gewerkt met trainingsacteurs.

Naast de ontmoetingen bieden wij optioneel als onderdeel van het leertraject ook:

  • Coaching (on te job): samen met een persoonlijke coach verdiepen op jouw leervragen en gedragspatronen. De coach kan je ook deels observeren in jouw praktijk voor maximale aansluiting.
  • Intervisie met de eigen leergroep, begeleid door een facilitator van de GildeAcademie.

Samen met jou kijken we welke modules passend zijn en op welke manier. Ook kunnen we modules specifiek naar jouw behoefte op maat ontwikkelen.