Algemene Leveringsvoorwaarden Ontwikkelacademie

Artikel 1 – Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met het Ontwikkelaarsgilde OT&C B.V., mede handelend onder de naam de Ontwikkelacademie, hierna te noemen OT&C, gevestigd te Amersfoort, kantoorhoudend te Wijk bij Duurstede, betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van trainingen, leergangen en alle andere vormen van opleiding, dan wel tot advisering daaromtrent in de ruimste zin des woords, hierna te noemen ‘training’. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door OT&C.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst tussen OT&C en de opdrachtgever komt tot stand nadat een door of namens de opdrachtgever per post, telefoon, fax, internet of e-mail ingezonden aanmelding aan OT&C, door OT&C schriftelijk is bevestigd.

Artikel 3 – Annulering door de deelnemer
De deelnemer heeft het recht om deelname aan een training schriftelijk te annuleren. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van een training is de deelnemer verplicht de helft van de cursuskosten te betalen. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van een training is de deelnemer verplicht het volledige deelnemersbedrag (incl. evt. horeca-arrangement) te betalen. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn wordt uitgegaan van de datum van het poststempel of datum van de mail. In geval de deelnemer na aanvang van de training deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de training deelneemt, heeft de deelnemer geen recht op enige terugbetaling. (Zie tevens artikel 8: Vervanging).

Artikel 4 – Annulering c.q. wijziging door OT&C
OT&C heeft het recht zonder opgave van redenen een training, opdracht/deelnemer te annuleren in welk geval de opdrachtgever/deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan OT&C betaalde bedrag. OT&C is te allen tijde gerechtigd de datum, het aanvangstijdstip, de tijden en de locatie van een training te wijzigen. Indien OT&C tot het oordeel komt dat van de opdrachtgever/deelnemer in redelijkheid niet kan worden gevergd de training onder de gewijzigde voorwaarden bij te wonen, kan OT&C besluiten tot al dan niet gedeeltelijke terugbetaling van het voor de opdracht overeengekomen bedrag. Het staat OT&C te allen tijde vrij de inhoud en opzet van het programma van een training te wijzigen en de trainers en het trainingsmateriaal te vervangen, zonder dat de opdrachtgever/deelnemer daardoor enige aanspraak op schadevergoeding heeft. OT&C zal de opdrachtgever/deelnemer zo spoedig mogelijk in kennis stellen van enige wijziging als hierboven bedoeld.

Artikel 5 – Deelname verplaatsen
De opdrachtgever/deelnemer heeft het recht om tot 2 weken voor aanvang van de training de deelname kosteloos eenmalig te verplaatsen naar een andere, uiterlijk zes maanden later gelegen, cursusdatum, indien die datum beschikbaar is. Bij een verplaatsing binnen 2 weken tot 1 week voor aanvang van de training is de opdrachtgever/deelnemer een toeslag verschuldigd van 25% over de prijs van de training en het bijbehorende horeca-arrangement. Voor iedere volgende verplaatsing is de opdrachtgever/deelnemer verplicht 100% van het trainingsbedrag en bijbehorend horeca-arrangement te betalen. Bij verplaatsing binnen 1 week voor aanvang van de training is de opdrachtgever/deelnemer verplicht het gehele trainingsbedrag en bijbehorend horeca-arrangement te betalen.

Artikel 6 – Privacy
Alle persoonsgegevens, die in het kader van de overeenkomst met de opdrachtgever/deelnemer worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.

Artikel 7 – Uitsluiting
OT&C heeft het recht zonder opgave van redenen een deelnemer voor de aanvang van de training van deelname uit te sluiten, in welk geval de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan OT&C betaalde bedrag. OT&C behoudt zich het recht voor om een deelnemer, die meer dan 1 uur te laat komt, de toegang tot de training te weigeren, indien dit naar het oordeel van OT&C een verstorende invloed heeft op de trainingsactiviteiten, in welk geval de deelnemer geen recht heeft op enige terugbetaling. OT&C behoudt zich het recht voor om een deelnemer die zich misdraagt van de training te verwijderen, indien de misdraging naar het oordeel van OT&C een verstorende invloed heeft op de trainingsactiviteiten, in welk geval de deelnemer geen recht heeft op enige terugbetaling.

Artikel 8 – Vervanging
De deelnemer kan bij verhindering in zijn plaats kosteloos voor een voor OT&C aanvaardbare vervanger sturen, indien de vervanging aan OT&C wordt medegedeeld voor de aanvangsdatum van de training. Vervanging na het begin van de training is mogelijk na toestemming van de trainer/begeleider. Deze bepaling laat onverlet het recht van OT&C om een deelnemer te weigeren of om een training te annuleren.

Artikel 9 – Prijzen
Prijzen zijn vermeld in de van tijd tot tijd door OT&C gepubliceerde folders en tarieflijsten. Deze prijzen zijn bindend, tenzij bij schriftelijke bevestiging als bedoeld in artikel 2 anders is overeengekomen. OT&C heeft het recht zijn prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat, na bevestiging van een opdracht/training, de op dat moment geldende of overeengekomen prijs zal blijven gelden, tenzij de training wordt geannuleerd en naar een latere datum wordt verschoven, in welk geval de ten tijde van de nieuwe bevestiging geldende prijs van toepassing zal zijn. Alle genoemde prijzen luiden in Euro’s en zijn exclusief arrangementskosten en eventuele kosten voor materialen. De prijzen van de trainingen en opleidingen zijn vrijgesteld van BTW.

Artikel 10 – Betaling
De opdrachtgever/deelnemer is gehouden facturen te betalen voor de aangegeven betaaldatum van de training. Bij niet tijdige betaling is deelname aan de training niet toegestaan. De verplichting tot betaling van de factuur blijft onverminderd bestaan. Is de opdrachtgever / deelnemer van rechtswege in verzuim zonder dat ingebrekestelling door OT&C is vereist en is een vertragingsrente verschuldigd van één procent (1%) per kalendermaand of deel daarvan. De reiskosten, privékosten alsmede verblijfskosten en kosten buiten het horeca-arrangement in verband met deelname aan een training, zijn voor rekening van de deelnemer en dienen bij vertrek uit de accommodatie direct (contant of per pin) te worden betaald. De opdrachtgever/deelnemer dient te betalen in de overeengekomen valuta zonder enige verrekening of opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke tekortkomingen van OT&C. Alle kosten die OT&C redelijkerwijs moet maken in verband met aan de opdrachtgever/deelnemer toe te rekenen tekortkomingen in nakoming van diens verplichtingen jegens OT&C, zijn voor rekening van de opdrachtgever/deelnemer. Daaronder zijn begrepen kosten van interne administratieve afhandeling en alle (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten in verband met externe (rechts)bijstand, welke minimaal vijftien procent (15%) van het verschuldigde bedrag zullen bedragen met een minimum van € 150,- per factuur.

Artikel 11 – Intellectuele eigendom
Het auteursrecht, databankrecht, merkrecht, octrooirecht, eigendomsrecht en alle andere rechten van intellectuele eigendom op de training en op alle in verband daarmee door of namens het OT&C uitgegeven folders en catalogi berusten uitsluitend bij OT&C c.q. haar licentiegever(s). Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder, doch niet beperkt tot het auteursrecht, op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit werkzaamheden van OT&C of haar vertegenwoordigers, berusten uitsluitend bij het OT&C c.q. haar licentiegever(s). Alle van of via OT&C in het kader van de training verkregen informatie en (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de opdrachtgever/deelnemer of zijn organisatie. Het is de opdrachtgever/deelnemer niet toegestaan de verkregen informatie/materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van OT&C. De overeenkomst met de opdrachtgever/deelnemer strekt op geen enkele wijze tot overdracht van enig recht van intellectuele eigendom ten aanzien van de training en de in het kader daarvan door of namens OT&C aangeboden informatie, noch tot enig licentierecht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
OT&C verplicht zich de trainingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien de training namens OT&C door een derde wordt verzorgd, aanvaardt OT&C slechts aansprakelijkheid voor die derde voor een handelen of nalaten van die derde tijdens de training zelf, onverminderd het in dit artikel bepaalde omtrent beperking van aansprakelijkheid van OT&C. OT&C aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de van of via OT&C verkregen informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van =OT&C. De eventuele aansprakelijkheid van  OT&C is per gebeurtenis steeds beperkt tot ten hoogste het door de opdrachtgever/deelnemer aan OT&C voor de training verschuldigde bedrag, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. In geen geval is OT&C aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.

Artikel 13 – Vertrouwelijkheid
OT&C zal ten aanzien van het gebruik van voor de training verstrekte of ter kennis gekomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs kan worden gevraagd.

Artikel 14 – Klachtenprocedure
OT&C doet er alles aan om de kwaliteit van haar trainingen te waarborgen. Mocht de opdrachtgever/deelnemer desondanks ten aanzien van de kwaliteit opmerkingen hebben, dan kan deze zich hieromtrent schriftelijk richten tot OT&C.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op de rechtsverhouding tussen OT&C en de opdrachtgever/deelnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Download de Algemene Leveringsvoorwaarden van de Ontwikkelacademie / OT&C

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>